ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
2ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
3การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง220220
4การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง4040
รวม 300300