ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อรองรับสมาร์ทโฮม 30 ชั่วโมง2121
2การประยุกต์ใช้งาน Internet Of Things สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง2525
3เทคนิคการออกแบบและติดตั้ง IoT เพื่อการปลูก 18 ชั่วโมง2525
4เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2121
5การติดตั้งโซล่าเซลล์และวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ 18 ชั่วโมง4040
6การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช 30 ชั่วโมง2020
7การประกอบอาหารและเครื่องดื่มในยุคดิจิทัล 18 ชั่วโมง3030
8การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 18 ชั่วโมง2020
9การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง2525
รวม 227227