ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
2การบริหารงานบริการที่ดี 30 ชั่วโมง2424
3การเชื่อมฟลักซ์คอร์ 30 ชั่วโมง77
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง1111
5การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
รวม 8282