ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูงอย่างมืออาชีพ 30 ชั่วโมง5537
2การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 ชั่วโมง2424
3การผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน 30 ชั่วโมง2121
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2828
5การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2923
รวม 157133