ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารไทย 18 ชั่วโมง2020
2ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040