ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 17 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564 บ้านท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 20 20