ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1บาร์เทนเดอร์ 18 ชั่วโมง2020
2การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง2020
3การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง2015
รวม 6055