ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2120
2การลดความสูญเสีย 8 ประการ 12 ชั่วโมง2121
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5353
รวม 9594