ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม20023085
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ20023085