ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม20019078
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ20019078