ประจำวันที่ 30 กันยายน 2562

กิจกรรม โครงการ เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า ร้อยละ จำนวนผู้ผ่าน ร้อยละ
รวมทุกกิจกรรม 3,831,062 5,376,163
140.33
5,359,930
99.70
กรมดำเนินการเอง 131,062 165,964
126.63
149,731
90.22
สถานประกอบกิจการดำเนินการ 3,700,000 5,210,199
140.82
5,210,199
100.00
1.รับรองความรู้ความสามารถ 1.1 รับรองความรู้ความสามารถ 6,000 12,154
202.57
11,912
98.01
2.ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รวม 16,000 25,526
159.54
24,704
96.78
2.1 คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 560 635
113.39
629
99.06
2.2 ชนกลุ่มน้อย 180 184
102.22
184
100.00
2.3 ทหารบาดเจ็บและทุพพลภาพ 60 22
36.67
22
100.00
2.4 ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ 2,400 4,292
178.83
4,215
98.21
2.5 ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ 2,140 4,839
226.12
4,805
99.30
2.6 ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 900 874
97.11
872
99.77
2.7 ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 1,360 1,906
140.15
1,867
97.95
2.8 แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,400 3,359
139.96
2,925
87.08
2.9 แรงงานนอกระบบ 6,000 9,415
156.92
9,185
97.56
3.ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 3.1 ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 8,160 9,677
118.59
9,579
98.99
4.ศึกษารูปแบบ และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาช่างช่วยคนพิการฯ 4.1 พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม 202 235
116.34
233
99.15
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,700,000 5,210,199
140.82
5,210,199
100.00
6.พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 6.1 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 300 305
101.67
203
66.56
7.พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงฯ รวม 2,000 2,210
110.50
2,166
98.01
7.1 พัฒนาขีดความสามาถกำลังแรงงานในกลุ่มประเทศ IMT-GT 100 60
60.00
58
96.67
7.2 พัฒนาขีดความสามารถกำลังแรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 1,200 1,067
88.92
1,056
98.97
7.3 เพิ่มผลิตภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอนุภูมิภาคฯ 300 278
92.67
275
98.92
7.4 เพิ่มผลิตภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรองรับความร่วมมือระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล 400 805
201.25
777
96.52
8.พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายฯ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 8.1 พัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายฯ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 6,400 7,149
111.70
6,948
97.19
9.พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ 9.1 พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ 5,200 5,634
108.35
3,839
68.14
10.ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 10.1 ทดสอบฝีมือแรงงานช่างเชื่อมมาตรฐานสากล 200 236
118.00
116
49.15
11.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 11.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 26,280 35,336
134.46
24,825
70.25
12.พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ 12.1 พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ 120 139
115.83
136
97.84
13.พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐาน 13.1 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4,100 4,846
118.20
4,680
96.57
14.ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 14.1 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10,000 11,177
111.77
10,781
96.46
15.เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15.1 เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15,000 16,668
111.12
15,904
95.42
16.เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 16.1 เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 15,420 16,642
107.92
16,244
97.61
17.เพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New Engine of Growth) รวม 14,100 16,448
116.65
15,888
96.60
17.1 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 976 1,170
119.88
1,121
95.81
17.2 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ 230 150
65.22
148
98.67
17.3 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 3,607 4,124
114.33
3,977
96.44
17.4 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1,615 2,801
173.44
2,671
95.36
17.5 อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 1,781 1,546
86.81
1,489
96.31
17.6 อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภัณฑ์ 223 342
153.36
338
98.83
17.7 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3,188 3,542
111.10
3,488
98.48
17.8 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบิน 2,480 2,773
111.81
2,656
95.78
18.ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 18.1 ฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 800 802
100.25
800
99.75
19.สร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 19.1 โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 780 780
100.00
773
99.10
โครงการพิเศษ
20.โครงการพิเศษ 20.1 การพัฒนาภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ รองรับนโยบายรัฐมนตรี 0 1,126
0.00
978
86.86
20.2 ช่างตัดผม (ข้าราชการตำรวจ) 1,540 2,108
136.88
2,101
99.67
20.3 ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ (เพิ่มเติม) 2,360 3,576
151.53
3,495
97.73

hit counter