ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย5952
2นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)1211
3นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)2321