ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO 9606-1 111 T BW FM14226
2ISO 9606-1 111 P BW FM1104