ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO 9606-1 141 P FW FM5108
2ISO 9606-1 111 P FW FM15246