ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO9606-1 136 P BW FM1 B t10 PF ss mb4132
2ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PF ml2319
3ISO 9606-1 135 P FW FM11211