ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml2115