ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PB ml1010
2ISO9606-1 135 T BW FM1 s t7.1 D168 PH ss nb11
3ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PD ml1010