ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 18 ชั่วโมง1010
2พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 18 ชั่วโมง1515
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างบำรุงรักษารถยนต์107
2พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์159