ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 18 ชั่วโมง1212
2พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 18 ชั่วโมง1313
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์1212
2พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์1313