ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง2721
2นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 ชั่วโมง2014
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง10595
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)1413
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร9371
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก219