ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง1414
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 ชั่วโมง2523
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชั่วโมง2827
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ1412
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร2727
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2318