ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 18 ชั่วโมง1515
2ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 18 ชั่วโมง55
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 ชั่วโมง2121
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชั่วโมง6057
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 18 ชั่วโมง1717
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7470
2ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม55
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2121
4พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์1515