ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมทิก (TIG) เหล็กสเตนเลสต่อฟิลเลท 30 ชั่วโมง2828
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2015
3ผู้ควบคุมรถยกสินค้า ขนาดไม่เกิน 10 ตัน 30 ชั่วโมง2020
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน2015
2ช่างเชื่อมทิก285
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก1513