ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1อาชีพช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 30 ชั่วโมง99
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 ชั่วโมง4040
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง3831
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7154
2ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง98