ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
2ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างสีรถยนต์2020
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร2018
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2020