ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 18 ชั่วโมง2020
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชั่วโมง2121
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2017
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร2121
3พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์2012