ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 ชั่วโมง2727
2ช่างเชื่อมทิกต่อฟิลเล็ท (สแตนเลส) 30 ชั่วโมง1010
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง3232
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน2727
2ช่างเชื่อมทิก108
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร3231