ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง1818
2ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 ชั่วโมง1616
3ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง1616
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างซ่อมรถยนต์1616
2ช่างบำรุงรักษารถยนต์1818
3ช่างเคาะตัวถังรถยนต์1616