ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างสีเครื่องเรือนระดับ 1 30 ชั่วโมง2017
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง1514
3ช่างเย็บ ระดับ 1 18 ชั่วโมง4036
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง5050
5พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6456
2ช่างสีเครื่องเรือน1711
3ช่างเย็บ3634
4พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์2018