ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง2323
2ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง1616
3ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง2424
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร2420
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2318
3ช่างเชื่อมแม็ก167