ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชั่วโมง3126
2สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1 30 ชั่วโมง2929
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)2929
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร3120