ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชั่วโมง4030
2การทำVideoContentMarketing&Productionด้วยApplicationบนสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง3021
รวม 7051