ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2121
2การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2221
รวม 4342