ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดศีรษะ 30 ชั่วโมง2020
2นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง3838
3การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง4037
รวม 9895