ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ 18 ชั่วโมง2222
2การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อจำหน่ายออนไลน์ 18 ชั่วโมง2019
รวม 4241