ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1กัวซาเพื่อสุขภาพ 18 ชั่วโมง4343
2การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ 18 ชั่วโมง2121
3การทำโคมล้านนาเบื้องต้น 18 ชั่วโมง2020
4การเย็บกระเป๋าด้วยมือ 18 ชั่วโมง2019
รวม 104103