ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2117
2Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง5040
3การซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง1512
4การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง6854
5ช่างควบคุมหุ่นยนต์FANUC 30 ชั่วโมง1613
6เครือข่าย SCADA (WinCC) ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง125
7การโค้ดดิ้งร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง12086
8การใช้โปรแกรม SolidCAM สำหรับงานกัด 2.5 แกน 30 ชั่วโมง2119
9การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง4031
10การประยุกต์ใช้โปรแกรม AutoCAD ๓ มิติ 30 ชั่วโมง2019
11การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T และค่าความคลาดเคลื่อน 30 ชั่วโมง8362
12การใช้โปรแกรมพีแอลซีขั้นพื้นฐาน GxWork 2 (MITSUBISHI) 30 ชั่วโมง298273
13การใช้เครื่องมือวัดสามมิติCMMระดับ1 30 ชั่วโมง2619
14การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ชั่วโมง1713
15ระบบเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง3936
16การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 30 ชั่วโมง5947
17ช่างควบคุมหุ่นยนต์NACHI 30 ชั่วโมง2921
18การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) 30 ชั่วโมง12287
19การผลิตอัตโนมัติแบบลีน 30 ชั่วโมง2020
20การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า 30 ชั่วโมง2519
21การประยุกต์ใช้ระบบซีซี ลิงค์ ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2211
22การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง 30 ชั่วโมง1413
23การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Factory I/O 30 ชั่วโมง1312
24การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติก์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง1513
25การเดินสายไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง6551
26การควบคุมหุ่นยนต์บริการเพื่องานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง1510
27คาราคุริ ไคเซ็น 30 ชั่วโมง1612
28การใช้เทคโนโลยี Industrial Internet of Things ในงานอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชั่วโมง1917
29โรงงานอัจฉริยะ 30 ชั่วโมง00
30การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด) 30 ชั่วโมง3433
31ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง1613
32การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง4238
33การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ชั่วโมง2517
34การออกแบบและจำลองโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Visual Component 30 ชั่วโมง2017
35การใช้โปรแกรม SprutCAM Robot Machining 30 ชั่วโมง1712
36การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขั้นสูงคูก้า 30 ชั่วโมง1714
37การใช้เครื่องมือวัดด้านมิติในอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง00
38การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 ชั่วโมง1911
39ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 30 ชั่วโมง1412
40Solidworks Essentials 30 ชั่วโมง1715
41การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2016
42การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000) 30 ชั่วโมง5137
43การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง9964
44ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ABB 30 ชั่วโมง1612
45การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 ชั่วโมง1817
46ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง6558
47การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม: พื้นฐาน 30 ชั่วโมง2018
48การบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม: พื้นฐาน 30 ชั่วโมง7161
49หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ 30 ชั่วโมง1410
50การใช้โปรแกรม NX Mechatronics Concept Design - การประยุกต์ใช้งาน 30 ชั่วโมง3021
51ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติด้วย CiRA CORE 30 ชั่วโมง1512
52การประยุกต์ใช้ TECNOMATIX PROCESS SIMULATE จำลองการทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3830
53การเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD 30 ชั่วโมง3623
54พีแอลซี ออมรอน CX Programmer ระดับพื้นฐาน 30 ชั่วโมง5047
55การควบคุมหุ่นยนต์ลำเลียง 30 ชั่วโมง1616
56ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง5652
57การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชั่วโมง1514
58การประยุกต์ใช้งาน Smart Relay ในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง5352
59การควบคุมหุ่นยนต์ COBOT 30 ชั่วโมง1311
60ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง3833
61ระบบหุ่นยนต์ต่อพ่วง 30 ชั่วโมง00
62การประยุกต์ใช้ Mitsubishi GX Work และระบบ IoT 30 ชั่วโมง4341
63การควบคุมหุ่นยนต์ป้อนชิ้นงานสำหรับเครื่องกลึง CNC 30 ชั่วโมง158
64ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง139
65การสร้างหุ่นยนต์ลำเลียง 30 ชั่วโมง3434
รวม 2,3401,910