ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง8080
2การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง6060
3ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง2020
4ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 ชั่วโมง2020
5การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง4040
6การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทู อิน วัน 30 ชั่วโมง2020
7การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
8การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง140140
รวม 400400