ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง4341
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2218
3การประกอบติดตั้งและบำรุงรักษารถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง2222
4การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 30 ชั่วโมง2019
5ช่างไม้เครื่องเรือนสไตล์มินิมอล 30 ชั่วโมง1616
6ช่างเฟอร์นิเจอร์เพื่อการตกแต่ง 30 ชั่วโมง2828
รวม 151144