ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
2ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4040
3การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง4040
4บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2020
5ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
6ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 ชั่วโมง4040
7ผู้ประกอบอาหารไทย (ฮาลาล) 30 ชั่วโมง2020
8การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
9การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง100100
10การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง6060
11การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง2020
รวม 400400