ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมไฟฟ้า (เชื่อมโครงสร้าง) 30 ชั่วโมง2523
2การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง1313
3การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง4242
4ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง3737
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง1715
6การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง2121
7ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง1010
รวม 165161