ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในระบบ 5G 30 ชั่วโมง2518
2การทำVideoContentMarketing&Productionด้วยApplicationบนสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง5050
3การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2522
รวม 10090