ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2012
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2522
3บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง5245
4เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง00
5ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชั่วโมง2017
6การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2520
รวม 142116