ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง2017
2การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง4038
3การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง10099
4บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2019
5การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2020
6การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2019
7การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง4039
8การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง4038
รวม 300289