ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 18 ชั่วโมง2020
2การรักษาความปลอดภัย 40 ชั่วโมง2121
3การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
4ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง2020
รวม 8181