ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1มาตรฐานการบริการธุรกิจที่พักแบบวิถีใหม่ (New Normal) 30 ชั่วโมง2020
2การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 ชั่วโมง2222
รวม 4242