ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 ชั่วโมง2020
2การสานตะกร้าด้วยเส้นหวายเทียม 18 ชั่วโมง2020
3การทำศิลปะประดิษฐ์จากลูกปัด 18 ชั่วโมง2020
รวม 6060