ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง120120
2การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
3การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง4039
4การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง6060
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง4040
6การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
รวม 300299