ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง65
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง32
3ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง1110
รวม 2017