ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชั่วโมง2020
3ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2222
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2323
รวม 8585