ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2220
2การช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยวทางทะเล 30 ชั่วโมง2215
3พูดภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2020
รวม 6455